Regulamin

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja miasta i regionu;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Wyłonienie najlepszych biegaczy startujących w biegach w Przemyślu.

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza.

3. INFORMACJE I KONTAKT

www.liga.przemyskiklubbiegacza.pl

www.facebook.com/PrzemyskaLigaBiegowa

Dyrektor Przemyskiej Ligi Biegowej
Mieczysław Jałocha • tel. 608511542m.jalocha@poczta.onet.pl

Zastępca Dyrektora Przemyskiej Ligi Biegowej
Jakub Radyk • tel. 784107518radykjakub@gmail.com

Sędzia Główny Przemyskiej Ligi Biegowej
Barbara Jałocha • tel. 608511653barjal@poczta.onet.pl

4. KLASYFIKACJA

 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.

5. PUNKTACJA

 • Punkty w Przemyskiej Lidze Biegowej przyznawane będą za miejsca zajęte w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn w biegach zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegów wg klucza z załącznika numer 1;
 • Zawodnicy mogą startować w dowolnej liczbie biegów zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegowej (w Biegu Tropem Wilczym punkty można otrzymać tylko za jeden dystans – lepszy wynik);
 • Suma punktów z wszystkich biegów (zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegowej) w których wystartował zawodnik, daje wynik końcowy;
 • Nagradzamy 10 mężczyzn i 10 kobiet z największą ilością punktów.

6. WYKAZ BIEGÓW ZALICZANYCH DO PRZEMYSKIEJ LIGI BIEGOWEJ W SEZONIE 2019

 • II Zimowa Karpacka Piątka – 17 lutego 2019
 • VII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym – 3 marca 2019
 • II Bieg Charytatywny z Kilometrami Dobra dla PSONI koło w Przemyślu – 1 czerwca 2019
 • II Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl – 8 czerwca 2019
 • VII Przemyska Dycha – 22 września 2019
 • III Przemyska Piątka dla Hospicjum – 29 września 2019

7. UCZESTNICTWO

 • W Przemyskiej Lidze Biegowej mogą startować osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie Ligi;
 • Zaakceptowały regulamin Przemyskiej Ligi Biegowej;
 • Wystartowały przynajmniej w jednym biegu zaliczanym do Przemyskiej Ligi Biegowej;
 • Wliczane są tylko biegi Ligi w których uczestnik startował mając ukończone 18 lat.

8. NAGRODY

 • Organizator przewiduje nagrody w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 10: statuetka, pamiątkowy medal i nagrody rzeczowe.

9. ZASADY FINANSOWANIA

 • Udział w Przemyskiej Lidze Biegowej jest bezpłatny;
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

10. PODSUMOWANIE PRZEMYSKIEJ LIGI BIEGOWEJ

 • Termin i miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”;
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Przemyskiej Lidze Biegowej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Warunkiem uczestnictwa w Przemyskiej Lidze Biegowej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z PLB oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo;
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem PLB, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o PLB i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaakceptowanie regulaminu biegu).

12. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Przemyskiej Ligi Biegowej obowiązuje niniejszy Regulamin;
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Przemyskiej Ligi Biegowej i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegów i podsumowania PLB;
 • Wyniki z PLB dostępne będą 6 dni po biegu na stronie internetowej Ligi;
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich;
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Załącznik numer 1

Miejsce OPENPunkty Ligi
1.100
2.99
3.98
4.97
5.96
6.95
7.94
8.93
9.92
10.91
11.90
12.89
13.88
14.87
15.86
16.85
17.84
18.83
19.82
20.81
21.80
22.79
23.78
24.77
25.76
26.75
27.74
28.73
29.72
30.71
31.70
32.69
33.68
34.67
35.66
36.65
37.64
38.63
39.62
40.61
41.60
42.59
43.58
44.57
45.56
46.55
47.54
48.53
49.52
50.51
51.50
52.49
53.48
54.47
55.46
56.45
57.44
58.43
59.42
60.41
61.40
62.39
63.38
64.37
65.36
66.35
67.34
68.33
69.32
70.31
71.30
72.29
73.28
74.27
75.26
76.25
77.24
78.23
79.22
80.21
81.20
82.19
83.18
84.17
85.16
86.15
87.14
88.13
89.12
90.11
91. – 100.10
101. – 110.9
111. – 120.8
121. – 130.7
131. – 140.6
141. – 150.5
151. – 160.4
161. – 170.3
171. – 180.2
181. – 190.1
191. – 200.1
>= 201.1