Regulamin

Regulamin

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Promocja miasta i regionu
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Wyłonienie najlepszych biegaczy startujących w biegach organizowanych lub współorganizowanych przez Przemyski Klub Biegacza

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza.

3. INFORMACJE I KONTAKT

www.liga.przemyskiklubbiegacza.pl
www.facebook.com/PrzemyskaLigaBiegowa

Dyrektor Przemyskiej Ligi Biegowej
Mieczysław Jałocha • tel.  608511542  • m.jalocha67@gmail.com

Sędzia Główny Przemyskiej Ligi Biegowej
Barbara Jałocha • tel.  608511653  •  barjal@poczta.onet.pl

4. KLASYFIKACJA

 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn

5. PUNKTACJA

 • Punkty w Przemyskiej Lidze Biegowej przyznawane będą za miejsca zajęte w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn w biegach zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegów wg klucza z załącznika numer 1
 • Zawodnicy mogą startować w dowolnej liczbie biegów zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegowej (podczas pojedynczej imprezy biegowej punkty można otrzymać tylko za jeden bieg – lepszy wynik)
 • Wynik końcowy daje suma punktów z 5 biegów najlepiej punktowanych, zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegowej w których wystartował zawodnik
 • Nagradzamy 10 mężczyzn i 10 kobiet z największą ilością punktów

6. WYKAZ BIEGÓW ZALICZANYCH DO PRZEMYSKIEJ LIGI BIEGOWEJ W SEZONIE 2024

 1. Zimowa Karpacka Piątka – 18.02.2024 r.
 2. Tropem Wilczym – 3.03.2024 r.
 3. Przemyska Dycha – 15.09.2024 r.
 4. Majowy Weekend Biegowy w Arłamowie – 3.05.2024 r.
 5. Bieg Niepodległości w Arłamowie – 11.11.2024 r.
 6. Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl – 14.12.2024 r.

7. UCZESTNICTWO

 • W Przemyskiej Lidze Biegowej mogą startować osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie Ligi
 • Zaakceptowały regulamin Przemyskiej Ligi Biegowej
 • Wystartowały przynajmniej w jednym biegu zaliczanym do Przemyskiej Ligi Biegowej

8. NAGRODY

 • Organizator przewiduje nagrody w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 10: statuetka, pamiątkowy medal i nagrody rzeczowe

9. ZASADY FINANSOWANIA

 • Udział w Przemyskiej Lidze Biegowej jest bezpłatny
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizator i sponsorzy

10. PODSUMOWANIE PRZEMYSKIEJ LIGI BIEGOWEJ

 • Termin i miejsce podsumowania PLB zostanie podane w osobnym komunikacie

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”;
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Przemyskiej Lidze Biegowej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Warunkiem uczestnictwa w Przemyskiej Lidze Biegowej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z PLB oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo;
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem PLB, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o PLB i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaakceptowanie regulaminu biegu).

12. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Przemyskiej Ligi Biegowej obowiązuje niniejszy Regulamin
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Przemyskiej Ligi Biegowej i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegów i podsumowania PLB
 • Wyniki z PLB dostępne będą 14 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników biegu na stronie internetowej Ligi
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Załącznik numer 1

Podczas edycji 2024 Ligi na końcowy wynik z biegu składa się lokata w kategorii OPEN, lokata w kategorii wiekowej, długość biegu w metrach (dłuższe biegi są punktowane wyżej niż krótsze) oraz wiek i płeć zawodnika (wykorzystanie współczynnika wprowadzonego przez World Masters Athletics /międzynarodowy organ nadrzędny PZLAM/ pozwalającego ustalać wspólne rankingi dla osób w różnym wieku i płci. Wzór na wyliczenie punktów z pojedynczego biegu:

[Punkty za bieg] = 1,5 * [Wsp. długości] * [Wsp. wieku/płci] * [Punkty za msc.]

[Wsp. długości] = 1 – 5 / ( 5 + [Długości biegu w metrach] / 1000 )

[Wsp. wieku/płci] = 2 – [Współczynnik WMA 2015 dla danego dystansu, płci i wieku zawodnika]

[Punkty za msc.] = 100 – ( [Punkty za msc. OPEN] + [Punkty za msc. w kat. wiek.] ) / 2

[Punkty za msc. OPEN]  = ([Lokata w kat. OPEN] – 1) x 100 / [Ilość osób w kat. OPEN]

[Punkty za msc. w kat. wiek.]  = ([Lokata w kat. wiek.] – 1) x 100 / [Ilość osób w kat. wiek.]

[Punkty za msc. w kat. wiek.] naliczane są dla zawodników spoza podium OPEN (kategorie wiekowe na naszych biegach nie łączą się z kategorią OPEN). W przypadku zawodników z podium OPEN ta wartość wynosi 0.

Wynik z biegu zaokrąglany jest do najbliższej liczby całkowitej w górę.