Regulamin

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja miasta i regionu;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Wyłonienie najlepszych biegaczy startujących w biegach w Przemyślu.

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza.

3. INFORMACJE I KONTAKT

www.liga.przemyskiklubbiegacza.pl

www.facebook.com/PrzemyskaLigaBiegowa

Dyrektor Przemyskiej Ligi Biegowej
Mieczysław Jałocha • tel. 608511542m.jalocha@poczta.onet.pl

Zastępca Dyrektora Przemyskiej Ligi Biegowej
Jakub Radyk • tel. 784107518radykjakub@gmail.com

Sędzia Główny Przemyskiej Ligi Biegowej
Barbara Jałocha • tel. 608511653barjal@poczta.onet.pl

4. KLASYFIKACJA

 • Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.

5. PUNKTACJA

 • Punkty w Przemyskiej Lidze Biegowej przyznawane będą za miejsca zajęte w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn w biegach zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegów wg klucza z załącznika numer 1;
 • Zawodnicy mogą startować w dowolnej liczbie biegów zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegowej (podczas pojedynczej imprezy biegowej punkty można otrzymać tylko za jeden bieg – lepszy wynik);
 • Suma punktów z wszystkich biegów (zaliczanych do Przemyskiej Ligi Biegowej) w których wystartował zawodnik, daje wynik końcowy;
 • Nagradzamy 10 mężczyzn i 10 kobiet z największą ilością punktów.

6. WYKAZ BIEGÓW ZALICZANYCH DO PRZEMYSKIEJ LIGI BIEGOWEJ W SEZONIE 2022

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną poniższa lista biegów oraz ich terminów może ulegać zmianie.

 • V Zimowa Karpacka Piątka – 6 lutego 2022
 • X Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym – 6 marca 2022
 • X Przemyska Dycha – 18 września 2022
 • V Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl – 10 grudnia 2022

7. UCZESTNICTWO

 • W Przemyskiej Lidze Biegowej mogą startować osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie Ligi;
 • Zaakceptowały regulamin Przemyskiej Ligi Biegowej;
 • Wystartowały przynajmniej w jednym biegu zaliczanym do Przemyskiej Ligi Biegowej;
 • Wliczane są tylko biegi Ligi w których uczestnik startował mając ukończone 18 lat.

8. NAGRODY

 • Organizator przewiduje nagrody w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 10: statuetka, pamiątkowy medal i nagrody rzeczowe.

9. ZASADY FINANSOWANIA

 • Udział w Przemyskiej Lidze Biegowej jest bezpłatny;
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

10. PODSUMOWANIE PRZEMYSKIEJ LIGI BIEGOWEJ

 • Termin i miejsce zostanie podane w osobnym komunikacie.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”;
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Przemyskiej Lidze Biegowej. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Warunkiem uczestnictwa w Przemyskiej Lidze Biegowej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z PLB oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo;
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem PLB, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji projektu;
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o PLB i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaakceptowanie regulaminu biegu).

12. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Przemyskiej Ligi Biegowej obowiązuje niniejszy Regulamin;
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Przemyskiej Ligi Biegowej i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegów i podsumowania PLB;
 • Wyniki z PLB dostępne będą 6 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników biegu na stronie internetowej Ligi;
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich;
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Załącznik numer 1

Sposób naliczania punktów został zmieniony w stosunku do poprzednich edycji Ligi. Podczas edycji 2022 Ligi na końcowy wynik z biegu składa się lokata w kategorii OPEN, lokata w kategorii wiekowej, długość biegu w metrach (dłuższe biegi są punktowane wyżej niż krótsze) oraz wiek i płeć zawodnika (wykorzystanie współczynnika wprowadzonego przez World Masters Athletics /międzynarodowy organ nadrzędny PZLAM/ pozwalającego ustalać wspólne rankingi dla osób w różnym wieku i płci). Dodatkowo większy nacisk zostanie położony na udział we wszystkich biegach poprzez wprowadzenie kary punktowej, gdy zawodnik nie weźmie udziału w biegu wliczanym do Ligi.

Wzór na wyliczenie punktów z pojedynczego biegu:


[Punkty za bieg] = 1,5 * [Wsp. długości] * [Wsp. wieku/płci] * [Punkty za msc.]
[Wsp. długości] = 1 - 5 / ( 5 + [Długości biegu w metrach] / 1000 )
[Wsp. wieku/płci] = 2 - [Współczynnik WMA 2015 dla danego dystansu, płci i wieku zawodnika]
[Punkty za msc.] = 100 - ( [Punkty za msc. OPEN] + [Punkty za msc. w kat. wiek.] ) / 2
[Punkty za msc. OPEN] = ([Lokata w kat. OPEN] - 1) x 100 / [Ilość osób w kat. OPEN]
[Punkty za msc. w kat. wiek.] = ([Lokata w kat. wiek.] - 1) x 100 / [Ilość osób w kat. wiek.]

[Punkty za msc. w kat. wiek.] naliczane są dla zawodników spoza podium OPEN (kategorie wiekowe na naszych biegach nie łączą się z kategorią OPEN). W przypadku zawodników z podium OPEN ta wartość wynosi 0.

Wynik z biegu zaokrąglany jest do najbliższej liczby całkowitej w górę.

Kara za pominięcie biegu: -20 punktów. Kary nie nalicza się gdy zawodnik weźmie udział, ale nie ukończy biegu – w takiej sytuacji otrzymuje 0 punktów.